Pedagogisk koppling

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete.” Lgr11, s. 10.

Varje barn har berättelser, erfarenheter, känslor, tankar och åsikter som förtjänar att bli hörda. Deras upplevelser spelar roll och påverkar världen runt omkring. Genom att lyfta och ge plats åt deras berättelser kan vi visa respekt för deras person och arbete.

Läroplanen genomsyras av tal om elevinflytande. Undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter och intressen. Eleverna ska ges möjlighet att påverka undervisningens alla faser, samt möjlighet att utveckla ett ansvarstagande över sin egen kunskapsutveckling. Denna klassblogg är elevernas blogg. Ju mer vi jobbar med den, desto fler av besluten om vad som kommer läggas upp kommer vara elevernas. I takt med att de utvecklas kommer de kunna ta mer ansvar. Genom att med stolthet visa upp det eleverna gör, och låta dem själva vara med och bestämma, kan vi bygga upp deras tro på sig själva och sina möjligheter.

Läroplanen skriver vidare att ”utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet” (Lgr11, s. 13). Genom att arbeta med en blogg där barnen kan nå ut till fler människor och se sin plats i ett större sammanhang, hoppas vi stimulera deras nyfikenhet och lust inför nya kunskaper. Det finns ingen gräns för vad vi kan ta reda på. Detta vill vi förmedla till eleverna: vad de än vill lära sig kan de lära sig. Ingenting är omöjligt.

Vidare är bloggen ett ypperligt verktyg att använda i läs- och skrivundervisningen, samt i att använda olika medier för att uttrycka sig. Även samarbetet frodas när eleverna får arbeta tillsammans för att skapa texter, bilder och filmer, samt tillsammans lägga upp arbetet med bloggen.